Poradenská činnost

Jako privátní poradce akreditovaný Ministerstvem zemědělství pro oblast lesnictví nabízím poradenské služby jejíž součástí může být například zpracování žádostí o dotace z níže uvedených programů. Na poradenské služby je možné čerpat dotace až do výše 100% nákladů.

 

Program péče o krajinu

Volná krajina

 • Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a alejí.
 • Výsadba nelesní zeleně.

 

Program rozvoje venkova

Investice do lesů

 • Lesnická technika – pořízení strojů a zařízení – pro budování a údržbu
 •  lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů, na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů, na prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
 • Technické vybavení provozoven – na pořízení a modernizaci technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, na výstavbu či modernizaci malokapacitních venkovských provozoven na zpracování lesnických produktů.
 • Lesnická infrastruktura – výstavba, modernizace a rekonstrukce lesních cest, zařízení upravující vodní režim a zařízení sloužících k lesnímu hospodářství.

Využívání poradenských služeb

Zalesňování zemědělské půdy

 • První založení lesního porostu na zemědělské půdě.
 • Péče o založený lesní porost po dobu 5 let od jeho založení.
 • Náhrada za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku po dobu 15 let od založení lesního porostu.

Platby v rámci Natura 2000 v lesích

Zachování stávajícího lesního hospodářského souboru s bohatou biodiverzitou při vypracování nového lesního hospodářského plánu.

Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Posílení zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na půdu, optimálním využíváním produkčního potenciálu stanoviště.

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

 • Mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, obaleči, píďalky, apod.), houbovými onemocněními (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory apod.
 • Odstraňování poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci do 40 let věku.
 • Umělá obnova síjí a sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před obnovou.
 • Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících zařízeních.
 • Preventivní ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích.
 • Provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření.

Neproduktivní investice v lesích

 • Opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty, značení cyklostezek apod.).
 • Opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.).
 • Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.).
 • Opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků, apod.).
 • Ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů.

 

 

Operační program Životní prostředí

Využití obnovitelných zdrojů energie

Zlepšování stavu přírody a krajiny

 • Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000.
 • Podpora biodiverzity.
 • Obnova krajinných struktur.
 • Podpopra regenerace urbanizované krajiny

 

Kontakt

E-mail: liborius(et)seznam.cz

telefon: 724 241 599

 

Agroporadenství